Afvalwater benutten voor circulaire economie


Inleiding

Het bestaande systeem van grondstoffen winnen, produceren, consumeren en afdanken - de lineaire economie - is eindig en niet duurzaam. Het waterschap wil bijdragen aan een circulaire economie, waarin afgedankte materialen en producten als grondstoffen in de kringloop blijven. De rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi (rioolwaterzuivering)’s) kunnen een grote rol spelen in de overgang naar een circulaire economie. Denken in kringlopen moet gemeengoed worden.

Toelichting

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi (rioolwaterzuivering)’s) kunnen een belangrijke rol spelen in de overgang naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen in de kringloop blijven. De technologie voor de terugwinning van grondstoffen, energie en water is gedeeltelijk al beschikbaar. Een rwzi kan worden omgebouwd naar een grondstoffen-, energie- of een waterfabriek. In welke richting een rwzi kan worden ontwikkeld, is afhankelijk van allerlei factoren. Schaarste aan, of juist markt voor bepaalde grondstoffen, energie of water is daarvoor mede bepalend.

Doelen

Doelen

Het leveren van een bijdrage aan een meer circulaire economie door samen met bedrijven en andere partners te werken aan het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Duurzame afvalwaterzuivering

Duurzame afvalwaterzuivering

Ruimte voor innovaties

Ruimte voor innovaties

Ontwikkelen energie- en grondstof fabrieken

Ontwikkelen energie- en grondstof fabrieken

Energiebesparing in afvalwaterketen

Energiebesparing in afvalwaterketen

Hergebruik afvalwater

Hergebruik afvalwater

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode