Samenwerking voor kostenbesparing


Inleiding

De afvalwaterbehandeling is nauw verweven met het rioolbeheer van gemeenten. We werken daarom samen met gemeenten aan een effectief en efficiënt afvalwaterbeheer. Ook gaan we de kwetsbaarheid verminderen en de kwaliteit verbeteren. Daarnaast kijken we samen met bedrijven en kennisinstellingen naar mogelijkheden om de zuivering van afvalwater goedkoper en duurzamer te maken.

Toelichting

Doelmatiger waterketen

Het Bestuursakkoord Water (2011) vraagt van het waterschap en de gemeenten drie inspanningen: kosten besparen (minder meerkosten), kwetsbaarheid verminderen (meer continuïteit), en kwaliteit en het innovatievermogen vergroten. Gemeenten en waterschappen in Nederland moeten in 2020 samen 380 miljoen euro per jaar besparen ten opzichte van het jaar 2010.

Uit de voortgangsrapportage van de Visitatiecommissie Waterketen (Commissie Peijs) blijkt, dat de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallaties op orde zijn. Tegelijkertijd liggen er grote uitdagingen om de kostenontwikkeling in de hand te houden. De samenwerking in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) groeit en levert aantoonbare resultaten. Ook de samenwerking met drinkwaterbedrijven en het leren van elkaar komt op gang. Er moet echter nog veel gebeuren om in 2020 de doelmatigheidsopgave te hebben gerealiseerd.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Het partnerschap met gemeenten en andere partijen werken we in de planperiode uit door het op maat aangaan van samenwerking met bedrijven, waaronder drinkwaterbedrijven, en door structurele samenwerking met alle gemeenten in ons beheergebied.

Lang voor het van kracht worden van het Bestuursakkoord Water (BAW (bestuursakkoord water)) werkten het voormalig waterschap Groot Salland en de inliggende gemeenten aan maatschappelijk optimaal, doelmatig en duurzaam (afval)waterketenbeheer. Om verder te professionaliseren is RIVUS opgericht, waarbij ook Vitens (drinkwaterbedrijf) is betrokken. In de regio West-Overijssel invulling gegeven aan de afvalwaterketenopgaven uit het BAW. Daarnaast zijn één-op-één afspraken tussen gemeentes en waterschap vastgelegd in waterakkoorden.

In RIVUS verband (samenwerking van gemeentes Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Dalfsen, Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst en waterschap Groot Salland) is een gezamenlijke visie op de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in 2030 opgesteld. Hierin zijn 5 thema’s benoemd die bepalend zijn voor de toekomst van de afvalwaterketen. In bijgaand kader staat de visie verwoord.

RIVUS visie afvalwaterketen 2030

RIVUS visie afvalwaterketen: Waardevolle Waterketen

Doel van de visie: bepalende ontwikkelingen afvalwaterketen en hoe we hierop acteren in beeld. Kapstok voor (toekomstige) maatregelen en samenwerking. Juiste keuzes maken voor nu en later.

De visie in 5 thema’s:

  • Bedrijfszekerheid

Meer bewust en expliciet keuzes maken door risico gestuurd ontwerp en beheer. Meer transparantie en verantwoording nodig intern en extern. Kennis borgen en in huis halen.

  • Klimaatbestendigheid

Adaptatie nodig voor beperken wateroverlast, hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad), watertekort en waterkwaliteits­effecten. Daarbij richten op haalbare meerwaarde.

  • Volksgezondheid

Voorkomen contact met water waarin ziekteverwekkers zitten (water op straat, overstortwater, wadi’s). Meer duidelijkheid antibiotica-resistentie nodig.

  • Water, Energie & Grondstoffen

Stapsgewijs bijdragen aan transitie naar een circulaire maatschappij door waardevolle componenten in afvalwater te benutten en bouwmaterialen her te gebruiken door vergaand scheiden (Cradle 2 Cradle).

  • Milieu-impact

Van focus op alleen het voldoen aan normen naar waarde voor de maatschappij (incl. effecten op de omgeving).

Lang voor het van kracht worden van het Bestuursakkoord Water (BAW) werkten het voormalig waterschap Reest en Wieden en de inliggende gemeenten aan maatschappelijk optimaal, doelmatig en duurzaam (afval)waterketenbeheer. Om verder te professionaliseren is FLUVIUS opgericht, waarbij ook Vitens is betrokken. In de regio West-Overijssel invulling gegeven aan de afvalwaterketenopgaven uit het BAW. Daarnaast zijn één-op-één afspraken tussen gemeentes en waterschap vastgelegd in waterakkoorden.

Samenwerking met gemeentelijke partners

Samenwerking met gemeentelijke partners

Samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen

Samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen

Samenwerking waterschappen

Samenwerking waterschappen

Doelen

Doelen

Een effectieve en efficiënte (afval)waterketen door partnerschappen met gemeenten en andere partijen.

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode