Werken aan een goede ecologische kwaliteit


Inleiding

Een goede waterkwaliteit is het best af te meten aan een gezond waterleven: de ecologie. Hiermee bedoelen we de planten en dieren die in het water leven. Specifiek voor de KRW zijn de volgende groepen van belang: de algen, de waterplanten, de macrofauna (de in het water levende diertjes zoals insecten, bloedzuigers en slakken) en vis. Daarnaast kijken we ook naar andere groepen zoals amfibieën en watervogels vanuit de samenhang met de Flora- en Faunawet, EHS (Ecologische Hoofdstructuur, wordt ook wel nationaal natuur netwerk genoemd) en Natura2000. Een goede ecologische kwaliteit is niet alleen afhankelijk van de afwezigheid van vervuilende stoffen, maar ook van een goede inrichting en voldoende water. In veel beken en andere wateren heeft het waterschap de afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd die de leefomstandigheden voor het waterleven verbeteren.

Toestand

Ontwikkeling ecologische waterkwaliteit

In veel beken en andere wateren zijn door de uitvoering van maatregelen goede omstandigheden geschapen voor ecologisch herstel. Maar ecologisch herstel vraagt tijd (5 tot 15 jaar) en veel maatregelen in KRW-waterlichamen (watersysteem van bepaalde afmetingen waarover aan de EU gerapporteerd moet worden) zijn relatief kort geleden uitgevoerd. Daarom resulteren deze inrichtingsmaatregelen op de meeste plaatsen nog niet in een meetbare verbetering van de ecologische toestand. De 'KRW-agenda Rijn-Oost' beschrijft de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de KRW-waterlichamen voor het hele stroomgebied van Rijn-Oost.

Toelichting

Uitwerking per waterlichaam

De maatregelen in de KRW-waterlichamen (watersysteem van bepaalde afmetingen waarover aan de EU gerapporteerd moet worden) die het waterschap in de periode tot 2021 heeft gepland, staan beschreven in de factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven). Daarin staat voor elk waterlichaam een weergave van de huidige waterkwaliteit, de ecologische doelen, de uitvoering van eerder geplande maatregelen, en (zo nodig) de inhoud en planning van nieuwe maatregelen. De factsheets (pdf, 1.4 MB), zoals die luiden op het moment van vaststelling van het waterbeheerplan, maken onderdeel uit van dit plan en zijn ook beschikbaar op het landelijke waterkwaliteitsportaal. Het waterschap heeft een eigen achtergronddocument opgesteld om de gemaakte keuzes ten aanzien van waterlichamen, doelen en maatregelen en eventuele wijzigingen ten opzichte van de vorige planperiode te onderbouwen en toe te lichten.

Doelen

Doelen

Om een gezond en schoon watersysteem te realiseren, werkt het waterschap aan een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Integrale aanpak

Integrale aanpak

Combineren van kansen

Combineren van kansen

Analyse op stroomgebiedniveau

Analyse op stroomgebiedniveau

Natuurlijker inrichting

Natuurlijker inrichting

Aangepast onderhoud van watergangen

Aangepast onderhoud van watergangen

Bevorderen vismigratie

Bevorderen vismigratie

Innovatie, onderzoek en praktijk

Innovatie, onderzoek en praktijk

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode