Uitdagingen  In het dagelijks leven heeft ieder met water te maken. De waterschappen zorgen dat het water beschikbaar is, schoon is en veilig achter de dijken blijft. Deze taken voeren wij uit in een steeds complexer wordende omgeving. We realiseren ons dat wij deze taken niet alleen kunnen en willen uitvoeren. Steeds meer zoeken we de verbinding en samenwerking: met gemeenten, provincies en het Rijk, maar ook met de gebruikers van ons gebied, met belangenorganisaties en met bedrijven. Door samenwerking kunnen we beter inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en daar zelf aan bijdragen.

  Het waterschap laat in dit waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang zijn en welke accenten we in de samenwerking met onze partners willen leggen. Vanuit die omgevingsverkenning wordt vervolgens het beleid voor de planperiode 2016-2021 beschreven voor onze primaire taakgebieden:

  • Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water.
  • Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water.
  • Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water.
  • Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater.