Waterbeheer in te droge omstandigheden


Inleiding

De beschikbaarheid van voldoende water is niet vanzelfsprekend. Door de verandering van het klimaat neemt het probleem van droogte waarschijnlijk toe. De beschikbaarheid van zoet water in de zomer komt onder druk te staan en watergangen vallen droog. Dat raakt alle functies. Wanneer de aan- en afvoer van water wegvalt, is het niet meer mogelijk om stedelijk water door te spoelen, vijverpartijen kunnen niet meer op peil worden gehouden en de mogelijkheden voor beregenen nemen af. Stilstaand water is bovendien minder aantrekkelijk voor recreatie vanwege algenbloei (plotseling optredende overmatige groei van algen waardoor het water groen wordt en er drijflagen kunnen ontstaan) en vorming van drijflagen van algenflab (overmatige groei van draadvormige algen die de vegetatie overwoekeren) en kroos.

Toestand

Toekomstige situatie

In het kader van het project Zoetwaterwatervoorziening Oost-Nederland (ZON (Zoetwaterstrategie Oost Nederland)) hebben de waterschappen en provincies verkend wat de toename van droge perioden betekent voor onze gebieden. Deze verkenning is gebaseerd op verwachtingen over klimaatontwikkeling.

Onder andere is gekeken naar de gevolgen van dalende grondwaterstanden voor de watervoerendheid (afvoer) van beken.

Uit deze verkenning komen diverse knelpunten naar voren, die nu en in de toekomst in meer of mindere mate op zullen treden:

Lees meer

 • teruglopende gewasopbrengsten voor de land- en tuinbouw;
 • (onomkeerbare) landnatuurschade door watertekorten en veenoxidatie (het verdwijnen van veen doordat het aan zuurstof in de lucht wordt blootgesteld), waardoor mogelijk N2000-natuurdoelen niet gehaald kunnen worden;
 • problemen met waterkwaliteit (blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn), vissterfte en dergelijke);
 • verzakkingen van gebouwen;
 • schade aan waternatuur door droogval en stagnatie;
 • economische schade door scheepvaartbeperkingen;
 • beperkingen voor waterwinningen die afhankelijk zijn van oppervlaktewater;
 • verminderde stabiliteit van waterkeringen;
 • extreme, lokale hitte (hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopemn tot 8 graden meer dan buiten de stad)) in stedelijke gebieden.

Door deze ontwikkeling zullen de verdringingsreeksen naar verwachting steeds vaker toegepast moeten worden, ook vanwege beperktere mogelijkheden voor waterinlaat vanuit de grote rivieren en kanalen. Technisch is dat ook niet altijd mogelijk, want een groot deel van het Rijn-Oost gebied heeft geen waterinlaat, vooral de hoger gelegen gebieden niet.

Doelen

Doelen

Het waterschap stelt twee doelen voor het waterbeheer voor te droge omstandigheden:

 1. De beschikbaarheid van zoetwater voor gebieds- en oppervlaktewaterfuncties zo lang mogelijk op peil houden teneinde schade te voorkomen.
 2. Bewustzijn bij de ‘water vragende’ gebruikers vergroten dat zoetwater niet onbeperkt beschikbaar is en dat we daarom zuinig met zoetwater om moeten gaan.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Verbeteren zoetwatervoorziening

Verbeteren zoetwatervoorziening

Toepassen trits voor droogteschade

Toepassen trits voor droogteschade

Uitwerking trits naar de praktijk

Uitwerking trits naar de praktijk

Gebruikers van water betrekken

Gebruikers van water betrekken

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode