Waterbeheer in te natte omstandigheden


Inleiding

Door de klimaatverandering komen extreme buien vaker voor, met als gevolg grotere risico's op wateroverlast zowel in dorpen en steden, als in het buitengebied. Het waterschap biedt bescherming tegen wateroverlast in natte omstandigheden.

Daarmee ligt er een opgave om in de toekomst extreme situaties die vaker gaan voorkomen het hoofd te kunnen bieden. Daarom zijn maatregelen niet alleen nodig in het watersysteem en in de ruimtelijke ordening maar wil het waterschap ook werken aan een groter bewustzijn bij inwoners over de risico's op wateroverlast.

Toestand

Ontwikkelingen in extreme neerslag

Scenario’s voor klimaatverandering voorspellen meer neerslag en/of langere periodes met watertekort. De extra neerslag is al merkbaar. Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw worden neerslaggegevens verzameld. Deze laten een duidelijke stijging zien van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag en van het aantal extreme buien. De afgelopen planperiode hebben we een aantal duidelijke voorbeelden van deze extreme buien meegemaakt.

Zo laten landelijke studies zien dat we in de toekomst 3 tot 5 keer vaker te maken krijgen met heftige buien. Dat betekent dat we vaker te maken krijgen met wateroverlast.

Doelen

Doelen

Het waterschap stelt drie doelen voor het waterbeheer in 'te natte' omstandigheden:

  1. Het watersysteem blijft voldoen aan de gestelde normen voor wateroverlast, ook bij veranderingen van het klimaat.
  2. Onze partners in de ruimtelijke ordening handhaven minimaal de beschikbare ruimte voor water.
  3. Inwoners en partners in de ruimtelijke ordening zijn geïnformeerd over de risico’s van wateroverlast, zodat ze hier rekening mee kunnen houden.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Toepassen risiconormen voor wateroverlast

Toepassen risiconormen voor wateroverlast

Uitkomsten 1e toetsronde en verbeteringen

Uitkomsten 1e toetsronde en verbeteringen

Uitvoeren 2e toetsing aan risiconormen

Uitvoeren 2e toetsing aan risiconormen

Gebiedsgericht maatwerk voor oplossen knelpunten

Gebiedsgericht maatwerk voor oplossen knelpunten

Ruimtelijke inrichting

Ruimtelijke inrichting

Informeren en communiceren

Informeren en communiceren

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode

Casus: Gebieds- en besluitvormingsproces

Een beekdal heeft een actueel beschermingsniveau van eens in de 70 jaar. Volgens de normenkaart geldt voor dit beekdal de ‘graslandnorm’ van eens in de 10 jaar als minimum norm. Als gevolg van klimaatverandering zullen de piekafvoeren vanuit dit hellende beekdal naar de benedenstrooms gelegen woonplaats Y van nature gaan toenemen. Hierdoor ontstaat op termijn een groot knelpunt in woonplaats Y. Uit onderzoek blijkt dat het verhogen van kades en keringen in woonplaats Y een bijzonder complexe en kostbare aangelegenheid is. In overleg met de grondeigenaren in beekdal X wordt daarom besloten de maximale afvoer richting woonplaats Y te begrenzen. Gevolg hiervan is dat het actueel beschermingsniveau in beekdal X verandert van eens in de 70 naar eens in de 20 jaar. Hiermee wordt nog steeds ruimschoots voldaan aan de vastgelegde minimumnorm van eens in de 10 jaar, maar zal statistisch gezien vaker water op maaiveld staan in beekdal X dan tot nu toe het geval was. Het knelpunt in woonplaats Y wordt hiermee verholpen, zodat maatregelen hier niet langer noodzakelijk zijn.