Waterbeheer in normale omstandigheden


Inleiding

Het overgrote deel van het jaar is er sprake van normale weersomstandigheden, het is niet te droog en niet te nat. Wanneer de omstandigheden daarom vragen of wanneer beleidsdoelen of functies veranderen, kan het waterbeheer worden aangepast. Dit is een aanpassing van het “gewenste grond- en oppervlaktewater regime” (GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem)). De aanpassing van de GGOR-situatie is een proces dat de waterschappen, samen met de partners, in de afgelopen jaren voor verschillende gebieden hebben doorlopen. In de planperiode bekijken we hoe we effectiever dan nu een GGOR-situatie kunnen bepalen en voor welke gebieden dat de komende jaren nog nodig is.

Toestand

Huidige situatie

In het waterbeheerplan 2010-2015 hebben we de actuele waterbeheersituatie voor het grootste deel van het beheergebied bestempeld als de “gewenste situatie”. Dan is het actueel grond- en oppervlaktewaterregime gelijk aan het gewenste regime, oftewel AGOR (actueel grond- en oppervlaktewaterregiem) = GGOR. (gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem) Het peilbeheer en onderhoud van het watersysteem is gericht op het handhaven van deze gewenste situatie.

Doelen

Doelen

De doelstelling voor de normale weersituatie is doelmatig waterbeheer dat optimaal de functies en het huidige gebruik ondersteunt. We streven naar de juist gedoseerde hoeveelheid water voor menselijke activiteiten, landbouw en natuur.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Huidige situatie is gewenste situatie

Huidige situatie is gewenste situatie

Geen GGOR voor stedelijk gebied

Geen GGOR voor stedelijk gebied

GGOR in natuurgebieden

GGOR in natuurgebieden

GGOR en grondwater

GGOR en grondwater

Harmoniseren GGOR-proces

Harmoniseren GGOR-proces

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode