Waterveiligheid


De waterschappen zorgen voor de waterveiligheid, zodat inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Wij beheren en onderhouden dijken en kades om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Door klimaatverandering neemt de kans hierop toe. De economische waarde van huizen, bedrijven en infrastructuur is de laatste decennia sterk gestegen. Daardoor zal de schade bij een onverhoopte overstroming veel groter zijn dan vroeger. Om de gevolgen te beperken, adviseren wij bij ruimtelijke ontwikkelingen en zijn wij voorbereid op crisissituaties. Daarnaast werken wij aan het vergroten van de bewustwording van risico’s op wateroverlast en overstromingen.