Ruimtelijke inrichting


Inleiding

De waterschappen adviseren bij ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen) om te komen tot een duurzame ruimtelijke inrichting. Dit is één van de manieren om de gevolgen van overstromingen en wateroverlast te beperken. Ruimtelijke maatregelen kunnen een brug slaan tussen overlast (waar het gaat om ‘schade’) en veiligheid (waar het gaat om ‘slachtoffers’). Eén ruimtelijke maatregel kan soms slachtoffers én schade voorkomen.

Toelichting

Ruimtelijke aanpassingen kunnen bijdragen aan het voorkomen van een overstroming of wateroverlast en het beperken van eventuele gevolgen. De waterschappen adviseren hierover aan provincies en gemeenten. Daarnaast gaat het in deze zogenaamde tweede laag van het principe van meerlaagsveiligheid (concept waarbij waterkeringen, ruimtelijke ordening en calamiteitenbestrijding in samenhang worden beschouwd) ook om de bijdrage die inwoners, gemeenten, provincies en belangenorganisaties zelf kunnen leveren aan waterveiligheid. De betrokkenheid vanuit de samenleving bij de gewenste veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de planperiode.

Doelen

Doelen

  • Het beperken van de gevolgen van wateroverlast en overstromingen (overlast, schade en slachtoffers).
  • Het vergroten van het bewustzijn van de (resterende) eigen verantwoordelijkheid van de inwoners, overheden en bedrijven.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Samenwerking bij ruimtelijke ontwikkelingen

Samenwerking bij ruimtelijke ontwikkelingen

Risicoparagraaf in bestemmingsplan

Risicoparagraaf in bestemmingsplan

Bewustwording inwoners van risico’s

Bewustwording inwoners van risico’s

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling

Werken aan een klimaatbestendige omgeving

Werken aan een klimaatbestendige omgeving

Ruimte voor waterberging

Ruimte voor waterberging

Uiterwaarden

Uiterwaarden

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode