Voorkomen van overstromingen met regionale waterkeringen


Inleiding

Regionale waterkeringen beschermen ons gebied tegen overstromingen vanuit regionale watersystemen, zoals beken, kanalen en meren. Deze keringen kunnen ook een meer specifieke functie hebben, bijvoorbeeld voor het beschermen van buitendijks gebied en voor mogelijke toekomstige retentie (het vasthouden van water) .

Toelichting

Normering en risicobenadering

Voor de regionale waterkeringen gelden specifieke risiconormen. Deze normen zijn vastgesteld door de provincie. In de afgelopen periode hebben we, onder meer door de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s, meer kennis en inzichten verkregen over de keringen en de risico’s in het regionale watersysteem. Daarnaast komt, in navolging op de primaire keringen (deltabeslissing Waterveiligheid) ook voor de regionale keringen de risicobenadering in beeld. Bij de risicobenadering krijgen de normen een directe relatie met de mogelijke gevolgen van overstroming.

Doelen

Doelen

We voorkomen overstromingen door verbetering en instandhouding van regionale waterkeringen en kunstwerken (gemalen, sluizen, etc.) overeenkomstig het vereiste beschermingsniveau.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Verbeteropgave op basis van toetsing

Verbeteropgave op basis van toetsing

Verkennen risicobenadering

Verkennen risicobenadering

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode