Voorkomen van overstromingen met primaire keringen


Inleiding

De eerste en meest belangrijke stap in het voorkomen van een overstroming is het in stand houden en verbeteren van waterkeringen en bijbehorende kunstwerken, zoals gemalen en sluizen. Maar overstromingen worden ook voorkomen door het vergroten van de afvoercapaciteit, bijvoorbeeld door verruiming van het rivierbed. Het verlagen van afvoerpieken door het vasthouden en bergen van water draagt ook bij aan het voorkomen overstromingen.

Toestand

Huidige en nieuwe norm

Voor de primaire waterkeringen - meestal de rivierdijken - zijn door het Rijk normen vastgesteld, die de hoogte en sterkte van de dijk bepalen. De huidige norm voor de meeste waterkeringen is 1/1250 per jaar en is een overschrijdingskans. Bij deze norm moet de kering zo hoog en sterk zijn, dat deze een waterstand kan keren die gemiddeld eens in de 1250 jaar voorkomt. Voor de waterkeringen van de dijkringen 10 en 11 geldt een norm van 1/2000 per jaar.

Lees meer

In de deltabeslissing Waterveiligheid wordt de overstap gemaakt naar een nieuwe normering voor de primaire waterkeringen. De nieuwe normen hebben een directe relatie met de mogelijke gevolgen van overstroming. De nieuwe norm kan daarmee per dijktraject verschillen. In de nieuwe normering van het dijktraject langs de Bovenrijn is rekening gehouden met zogenaamde systeemwerking, ook wel cascade-effect (vergelijkbaar met dominostenen) genoemd. Dit kan optreden als gevolg van de helling in het gebied en de lange duur van afvoerpieken op de rivieren. Hierdoor kan, na het vollopen van een dijkring (een gesloten ring van dijken die een gebied beschermd), een volgend lager gelegen dijkring ook getroffen worden. Door systeemwerking vanuit de Bovenrijn naar de IJssel kan ook de afvoerverdeling uit balans raken waardoor de dijkringen langs de IJssel getroffen kunnen worden.

Doelen

Doelen

We voorkomen overstromingen door verbetering en instandhouding van primaire waterkeringen en kunstwerken (gemalen, sluizen, etc.) overeenkomstig het wettelijke vereiste beschermingsniveau.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Verbeteropgave op basis van 3e toetsing

Verbeteropgave op basis van 3e toetsing

Uitvoeren hoogwaterbeschermingsprogramma

Uitvoeren hoogwaterbeschermingsprogramma

In één keer goed; combineren van opgaven

In één keer goed; combineren van opgaven

Invulling zorgplicht voor de dijken

Invulling zorgplicht voor de dijken

Vergunning voor ruimtelijke initiatieven

Vergunning voor ruimtelijke initiatieven

Ontwikkelen nieuw instrumentarium

Ontwikkelen nieuw instrumentarium

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode